Warunki najmu aut | Target

 

Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami.

§1 Cel umowy

Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca, Samochód / Pojazd oznaczają:

Wynajmujący wypożycza pojazd i oddaje go do używania we własnym imieniu.

Najemca  podmiot gospodarczy lub osoba, która bierze samochód / pojazd we własnym imieniu.

Pojazd samochód będący przedmiotem umowy.

§2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy (przedmiotem najmu) jest samochód, którego specyfikacja jest  zawarta jest w Protokole zdawczo-odbiorczym.

§3 Oświadczenie Najemcy

Najemca gwarantuje, że:

1.Podane przez niego dane są zgodne z prawdą

2.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych

3.Posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem

4.Nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym

       Najemca upoważnia Wynajmującego do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby.

§4 Czas trwania umowy

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony.

2.Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w dniu i godzinie  określonymi w umowie.

3.Czas trwania wynajmu może zostać przedłużony  jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, poprzez wysłanie prośby na email kontakt@target.auto.pl lub pisemnie po wcześniejszej akceptacji Wypożyczalni

4.W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę w wysokości potrójnej stawki dziennej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

§5 Wynagrodzenie

1.Strony ustalają opłatę za wynajem pojazdu.

2. Wynajmujący pobiera kaucję gwarancyjną w ustalonej wysokości.

3.Zapłata za wynajem pojazdu nastąpi w dniu odbioru pojazdu.

4.Faktura VAT lub paragon zostanie dostarczona pocztą lub podczas zwrotu pojazdu.

5.W szczególnych wypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności.

§6 Zakres ubezpieczenia

1.Wynajmujący pokrywa koszty ubezpieczenia pojazdu OC, AC w pełnym zakresie.

2.W przypadku kradzieży pojazdu koszty pokrywa Ubezpieczyciel pod warunkiem, że Najemca jest w posiadaniu kluczyków i dowodu rejestracyjnego pojazdu.

3.Wszelkie straty nie objęte OC, AC wynikające z kradzieży rzeczy pozostawionych w pojeździe pokrywa Najemca.

4.Ubezpieczenie AC działa tylko w przypadku opłaconego wynajmu.

5.Wynajmujący pokrywa koszty przeglądów okresowych w okresie wynajmu. W tym celu Najmujący podstawi pojazd pod wskazany adres Stacji diagnostycznej lub autoryzowanego serwisu

6.Najemca pokrywa pozostałe, bieżące koszty (paliwo, płyny eksploatacyjne, żarówki, opłaty parkingowe, autostradowe, itp.) związane z eksploatacja pojazdu oraz mandaty karne z okresu wynajmu.

7.Najemca ponosi też pełną odpowiedzialność w przypadku kiedy Ubezpieczyciel nie pokryje w pełni kosztów naprawy, których nie uznał a w szczególności kiedy pojazd prowadzony był w stanie nietrzeźwości.

§7 Odbiór przedmiotu najmu

1.Najemca otrzymuje pojazd opisany w protokole. Samochód w chwili odbioru znajdował się w dobrym stanie co zostało stwierdzone protokołem odbioru.

2.Wynajmujący potwierdza, że pojazd oddany do użytkowania Najemcy znajduje się w stanie kompletnym i umożliwiającym jego eksploatację, jest sprawny i bez uszkodzeń.

3.Stan pojazdu w dniu jego odbioru stwierdzony zostanie Protokołem odbioru.

§8 Obowiązki Najemcy

Najemca zobowiązuje się:

1.Używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.Używać wynajęty pojazd na terytorium Polski.

3.Kierować pojazd osobiście.

4.Nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian.

5.Nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić Wynajmującego pod numerem telefonu +48-503-502-642.

6.W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu zapłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie,

7.W przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu zawiadomić na miejscu wypadku Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. W takim wypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach  zaistniałego zdarzenia.

8.W ciągu użytkowania pojazdu do całkowitego zakazu palenia tytoniu wewnątrz pojazdu.

9.Nie prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu, leków, narkotyków i innych substancji ograniczających reakcje.

10.Do nie przewożenia przedmiotów, które mogą zniszczyć lub w znacznym stopniu zabrudzić wnętrze pojazdu.

11.Przedmiot najmu nie może być bez pisemnej zgody Wynajmującego przedmiotem użyczenia lub podnajmu (patrz KOSZTY DODATKOWE).

12. Do zachowania paragonów lub faktur za tankowanie pojazdów z całego okresu wynajmu.

Najemca nie ma prawa bez specjalnej, pisemnej zgody Wynajmującego wykorzystywać użyczonego pojazdu w zawodach, rajdach ani w innych imprezach sportowych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu.

§9 Zwrot przedmiotu najmu

1.Najemca zwróci samochód w stanie nie pogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami wydanymi wraz z pojazdem.

2.Najemca napełni bak pojazdu do pełna lub zostanie obciążony zgodnie z §11 Koszty dodatkowe.

3.W przypadku gdy samochód będzie zwrócony brudny lub warunki nie będą umożliwiać dokładnych oględzin samochodu Najemca zgadza się na sporządzenie protokołu odbioru samochodu przez Wynajmującego bez obecności Najemcy.

4.W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie (patrz KOSZTY DODATKOWE)

§10 Wypowiedzenie umowy

Wynajmujący może wypowiedzieć niniejsza umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:

1.Korzystania przez Najemcę z przedmiotu najmu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

2.Naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy.

3.Nieuregulowania przez Najemcę wynagrodzenia w określonym przez strony terminie.

Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za obopólną zgodą.

§11 Koszty dodatkowe

Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenie ich z kaucji jako zaliczki kosztów dodatkowych:

1. Zwrot brudnego pojazdu   40 zł (pojazd wymagający prania tapicerki 200 zł)

2. Zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa  koszt paliwa powiększony o 20 zł opłaty manipulacyjnej.

3. Zgubienie kluczyków , pilota do alarmu lub książki serwisowej  300 zł

4. Zgubienie dowodu rejestracyjnego , potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia  300 zł za każdy

5. Nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu w samochodzie  500 zł

6. Celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu  300 zł oraz dopłata za naprawę uszkodzenie.

7.Przywłaszczenie lub zmiana części i elementów wyposażenia pojazdu  500 zł oraz dopłata za brakujące części lub wprowadzone zmiany

8. Holowanie innego pojazdu  300 zł

9. Używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem lub  do celów sportowych  1000 zł oraz wyjazd za granice bez zgody wynajmującego ? 400 zł

10. Uszkodzenie pojazdu  1500 zł(osobowy), 2500 zł (dostawczy) za każdą szkodę oraz 50 % kosztów postojowych(czas naprawy)

11. Utrata gwarancji producenta z winy Najemcy  2500 zł.

12. Użyczenie lub podnajem samochodu osobie trzeciej  1000 zł

13. Nieodebranie samochodu lub anulowanie rezerwacji na mniej niż 12 godzin przed planowanym odbiorem samochodu, może skutkować obciążeniem klienta kwotą 300 zł

§12 Zwrot przedmiotu najmu

1.W kwestiach nieregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

2.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3.Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nieporozumień rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.

Wyrażam zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie  moich danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 833) oraz zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych o usługach i produktach. na podany adres oraz e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).[:]